NOGYM | Algemene voorwaarden
268
page-template-default,page,page-id-268,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

Art. 1. Begrippen:
De organisatie: NOGYM
Deelnemer: Diegene die zich aanmeldt voor de Activiteit
Instructeur: instructeur in opdracht van NOGYM
Activiteiten: HIIT Training, Personal Training, Power Training, Business
Training (evenals proeflessen hiervoor genoemde trainingen)
Art. 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een Activiteit aangeboden door NOGYM
Onder Activiteit vallen alle soorten groepslessen en personal training aangeboden door NOGYM
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke strippenkaart of betalingsregeling dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Activiteit.
Inschrijvingen door middel van het invullen van het inschrijfformulier via de website en deze te versturen verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden van NOGYM.
Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
NOGYM kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van NOGYM
Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.
Art. 3. Overeenkomst
Een overeenkomst tussen NOGYM en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer.
Voor NOGYM ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

Art. 4. Geldigheid en restitutie

Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op de NOGYM strippenkaart. Alle ritten hebben een beperkte geldigheid, welke vermeld staat bij de tarieven.
NOGYM is gerechtigd deelname per direct geheel of gedeeltelijk te ontzeggen zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden voldoet.

Het gefactureerde of gemachtigde bedrag kan niet worden teruggevorderd tenzij er spraken is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijs succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is. Hiervoor dient Deelnemer een schriftelijke verklaring van zijn/haar arts te overhandigen.

Wanneer automatische incasso niet mogelijk is, door ontbreken middelen Deelnemer, of wanneer Deelnemer de automatische incasso stoneert, zullen bijkomende kosten (a 5 euro per transactie) doorbelast worden aan Deelnemer.

Art. 5. Aansprakelijkheid

Deelnemer is verplicht, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.

Deelname aan een Activiteit geschiedt geheel op eigen risico. NOGYM is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training.
Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is NOGYM niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door NOGYM georganiseerde activiteiten. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een Activiteit is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

Een Activiteit van NOGYM is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien Deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of een andere reden heeft om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raadt NOGYM aan om eerst advies in te winnen bij een arts. NOGYM is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Activiteit.

NOGYM behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.

Art. 6. Deelname en annulering

Inschrijven voor een van de trainingen van NOGYM kan alleen via aanmelding op de website of de Virtuagym applicatie. De Deelnemer kan de training tot 1 uur voor aanvang annuleren, door zich online voor de Activiteit uit te schrijven.

NOGYM behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren evenals bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel.

Art. 7. Privacy
NOGYM respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.
NOGYM zal gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
Deelnemer stemt ermee in dat zijn/haar gegevens door NOGYM bewaard zullen worden.

Bij registratie verklaart Deelnemer zich akkoord met bovenstaande voorwaarden.

.

.

.